Kinder ergotherapie

Kinderergotherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie waarbij kinderen van 0-18 jaar behandeld worden.

Kinder fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar).

Kinderteam Parkstad

Het Kinderteam is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde kinderergotherapeuten van Kinderergotherapie Zuid en kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Logister. We zijn er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Wij willen snel, duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord geven op uw vragen over de ontwikkeling van uw kind waar we veel kennis over in huis hebben. Bij ons hoeft u uw verhaal maar één keer te vertellen. Na gedegen onderzoek kijken we samen naar een passend vervolg met als doel de hulpvraag zo goed mogelijk aan te pakken zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kinderteam Parkstad is een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken uit de regio. Allemaal zorgverleners die dagelijks met kinderen werken en die binnen het team de zorg voor het kind afstemmen.

 

Onze kracht

We zien steeds vaker kinderen die zowel door de kinderergotherapeut als de kinderfysiotherapeut gezien worden. Dan is het voor ouders wel zo fijn te weten dat de zorg onderling afgestemd wordt en er korte lijnen zijn tussen de zorgverleners die het kind behandelen.

Ook praktisch biedt samenwerking een groot voordeel; kinderen kunnen gezien worden op één locatie en er vindt regelmatig een gezamenlijk overleg plaats indien gewenst, in plaats van aparte bijeenkomsten bij de verschillende therapeuten. Voor de beste zorg kan er tevens overlegd worden met de betrokkenen rondom het kind, zoals leerkracht, arts en verwijzer.

Als Kinderteam Parkstad willen we professionaliteit uitstralen. Alle disciplines van het kinderteam zijn dan ook lid van de eigen beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen volgen wij regelmatig bij- en nascholingen.

Hoe werken wij?

Door de krachten van de verschillende disciplines te bundelen kan er meer bereikt worden in kortere tijd.
We starten met een uitgebreid gesprek (intake). Dit gesprek kan bij een van de disciplines plaatsvinden, maar ook met beide disciplines als de hulpvraag al heel duidelijk is. Middels een gedegen onderzoek kunnen we inzicht krijgen in de problematiek die ten grondslag ligt aan de hulpvraag. Hiervoor gebruiken we leeftijdsspecifieke testen.

De na onderzoek vastgestelde behandeldoelen worden goed overlegd en sluiten op elkaar aan. De vraag van het kind en zijn ouders staat hierbij centraal. Gerichte adviezen en behandeldoelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast kunnen behandelingen ook gecombineerd plaatsvinden waardoor de belasting voor het kind goed zo laag mogelijk is. Er kan ook voor gekozen worden om een andere discipline te raadplegen.

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie waarbij kinderen van 0-18 jaar behandeld worden.
Een kind ontwikkelt zich spelenderwijs door het inzetten van zijn zintuigen en motoriek. Over het algemeen verloopt dit goed en vanzelfsprekend. Toch zijn er ook kinderen waarbij dit wat langer duurt of waarbij een afwijkende ontwikkeling wordt gezien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Kinderen kunnen hierdoor minder (motorische) ervaringen opdoen en hebben extra ondersteuning en oefening nodig om bepaalde vaardigheden te gaan beheersen. Soms kan het ook zo zijn dat kinderen moeten leren omgaan met minder (motorische) mogelijkheden.

Voor meer info: www.kinderergotherapie-zuid.nl

 

U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

\

Verbeteren van fijn-motorische vaardigheden zoals strikken, knippen en schrijven

\

Verbeteren van de plannen om activiteiten zelfstandig uit te kunnen voeren en controleren of het goed is gegaan

\

Verbeteren van het lichaamsbesef en houdings- en bewegingsgevoel

\

Optimaliseren van de aandacht en taakgerichtheid

\

Sensorische informatieverwerking in kaart brengen en verbeteren (het opdoen en verwerken van prikkels die via de zintuigen binnenkomen)

\

Verbeteren van vloeiend en gecoördineerd bewegen en verbeteren van het evenwicht

\

Aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen

 

Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

\

Het kind kan zich binnen drie maanden zelfstandig aankleden

\

Het kind kan binnen drie maanden zijn bestek goed hanteren tijdens de warme maaltijd

\

Het kind kan binnen een maand vloeiend een cirkel uitknippen

\

Het kind is binnen vier maanden in staat om zijn huiswerk middels een agenda te plannen

\

Het kind is binnen drie maanden in staat om zijn werk goed te controleren

Kinderfysiotherapie

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal. Het kan zijn dat  een kind erg laat pas gaat zitten, kruipen of lopen. Maar ook problemen met het aanleren van vaardigheden zoals schrijven, balanceren of fietsen kunnen problemen geven. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling waardoor er op verschillende momenten in de groei vertraging of problemen kunnen ontstaan.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar).  Daarbij worden tevens ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, betrokken bij het behandelproces.

Voor meer info: www.logister-fysiotherapie.nl

 

U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

\

Adviezen bij voorkeurshouding of afgeplat hoofd bij een asymmetrische zuigeling

\

Adviezen bij zuigelingen met algehele vertraging in de ontwikkeling

\

Verbeteren van fijn en grof motorische activiteiten zoals schrijven, knippen, springen, balanceren, klauteren

\

Training en begeleiding bij orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet, heupdsyplasie) of fracturen

\

Begeleiding bij bewegingsangst, onzekerheid, faalangst

\

Training en begeleiding bij afwijkend looppatroon zoals tenenlopen of lopen met voeten naar binnen

\

Training en begeleiding bij problemen op het gebied van fysieke fitheid en sportgerelateerde aandoeningen

\

Verbeteren van houding en lichaamsbesef bij houdingsproblematieken zoals o.a. scoliose

 

Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

\

Het kind heeft binnen 2 maanden geen voorkeurshouding meer zodat de afplatting goed kan herstellen

\

Het kind heeft binnen 3-6 maanden een verbetering van looppatroon zodat hij minder snel valt

\

Het kind heeft binnen 6-8 weken afname van pijnklachten aan knie zodat sport weer zonder beperkingen uitgevoerd kan worden

\

Het kind weet hoe hij/zij een goede houding kan aannemen en kan deze houding gedurende de schooldag goed volhouden

Team

Carla van Berkel

Carla van Berkel

Kinderergotherapeute

Mijn specialisaties zijn:

 • SchoolAMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • CO-OP (Cognitive Occupation to Occupational Performance)
 • Sensorische informatieverwerking
 • P4C therapeut (partnering for change)
 • Geregistreerd Kinderergotherapeut vanaf 2017 

carla@kinderergotherapie-zuid.nl

Linda Frantzen

Linda Frantzen

Kinderergotherapeute

Mijn specialisaties zijn:

 • AMPS en School AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • CO-OP (Cognitive Occupation to Occupational Performance)
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Meskertherapie.
 • Geregistreerd Kinderergotherapeut vanaf 2020

linda@kinderergotherapie-zuid.nl

Djoy van Haaren

Djoy van Haaren

Kinderergotherapeute

 

Mijn specialisaties zijn:

 • Methodische behandelconcepten bij leer en ontwikkelingsproblemen
 • Sensorische informatieverwerking
 • P4C therapeut (partnering for change)

djoy@kinderergotherapie-zuid.nl

 

Gaby Gelissen-Kickken

Gaby Gelissen-Kickken

Kinderfysiotherapeute

 

Mijn specialisaties zijn:

 • Schroth Best Practise
 • Infant Motor Profile
 • Motorische schrijfproblemen
 • Draagadvies bij kinderen
 • Master Pediatric Physical Therapy (2014)

 

 

Sanne Mullenders

Sanne Mullenders

Fysiotherapeute

 

Fysiotherapie voor kinderen

Contact / aanmelden

Wanneer u van mening bent dat uw kind gebaat zou zijn bij kinderergotherapie en/ of kinderfysiotherapie kunt u middels onderstaand nummer contact opnemen met Kinderteam Parkstad. 045-5411533

Wanneer het een hulpvraag betreft waar beide disciplines een rol van betekenis zouden kunnen hebben, zal er gekeken worden om een gezamenlijke intake te plannen.

Wanneer uw kind enkel kinderergotherapie of kinderfysiotherapie nodig zou hebben kunt u ook met het kinderteam contact opnemen. Wanneer u dan duidelijk kenbaar maakt voor welke discipline de aanmelding is zal er zo spoedig mogelijk een afspraak ingepland worden.

Zowel kinderergotherapie als kinderfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor ergotherapiebehandeling is er een verwijzing van een arts nodig; dit kan een huisarts zijn of een specialist. De arts moet daarbij tevens aangeven of er een huisbezoek moet plaatsvinden.
Een aantal ziektekostenverzekeraars bieden de mogelijkheid om ergotherapie te starten via de directe toegankelijkheid. Er is dan geen verwijzing nodig.
Vraag bij uw ziektekostenverzekeraar na of het mogelijk is.
De basisverzekering vergoedt voor iedere verzekerde 10 uur ergotherapie per jaar. In de polis van uw verzekering kunt u lezen of uw kind in aanmerking kan komen voor een vergoeding van meerdere uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de fysiotherapiebehandeling is er in principe geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. De behandelingen van kinderen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Indien dit onvoldoende is kan er ook aanspraak worden gedaan op de aanvullende verzekering.

7 + 11 =

Kinderteam Parkstad
Johannes XXIII Singel 4
6416 GH  Heerlen
045 541 1533
info@kinderteam-parkstad.nl