Kinder ergotherapie

Kinderergotherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie waarbij kinderen van 0-18 jaar behandeld worden.

Kinder fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar).

Kinderlogopedie

De kinderlogopedie richt zich op problemem rondom het eten en drinken en mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden.

Kinderteam Parkstad

Het Kinderteam is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde kinderergotherapeuten van Kinderergotherapie Zuid , kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Logister en logopedisten van Parkstad (pre) logopedie en dyslexie. We zijn er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Wij willen snel, duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord geven op uw vragen over de ontwikkeling van uw kind waar we veel kennis over in huis hebben. Bij ons hoeft u uw verhaal maar één keer te vertellen. Na gedegen onderzoek kijken we samen naar een passend vervolg met als doel de hulpvraag zo goed mogelijk aan te pakken zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kinderteam Parkstad is een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken uit de regio. Allemaal zorgverleners die dagelijks met kinderen werken en die binnen het team de zorg voor het kind afstemmen.

 

Onze kracht

We zien steeds vaker kinderen die zowel door de kinderergotherapeut als de kinderfysiotherapeut en/of de  logopedist gezien worden. Dan is het voor ouders wel zo fijn te weten dat de zorg onderling afgestemd wordt en er korte lijnen zijn tussen de zorgverleners die het kind behandelen.

Ook praktisch biedt samenwerking een groot voordeel; kinderen kunnen gezien worden op één locatie en er vindt regelmatig een gezamenlijk overleg plaats indien gewenst, in plaats van aparte bijeenkomsten bij de verschillende therapeuten. Voor de beste zorg kan er tevens overlegd worden met de betrokkenen rondom het kind, zoals leerkracht, arts en verwijzer.

Als Kinderteam Parkstad willen we professionaliteit uitstralen. Alle disciplines van het kinderteam zijn dan ook lid van de eigen beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen volgen wij regelmatig bij- en nascholingen.

Hoe werken wij?

Door de krachten van de verschillende disciplines te bundelen kan er meer bereikt worden in kortere tijd.
We starten met een uitgebreid gesprek (intake). Dit gesprek kan bij een van de disciplines plaatsvinden, maar ook met beide disciplines als de hulpvraag al heel duidelijk is. Middels een gedegen onderzoek kunnen we inzicht krijgen in de problematiek die ten grondslag ligt aan de hulpvraag. Hiervoor gebruiken we leeftijdsspecifieke testen.

De na onderzoek vastgestelde behandeldoelen worden goed overlegd en sluiten op elkaar aan. De vraag van het kind en zijn ouders staat hierbij centraal. Gerichte adviezen en behandeldoelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast kunnen behandelingen ook gecombineerd plaatsvinden waardoor de belasting voor het kind goed zo laag mogelijk is. Er kan ook voor gekozen worden om een andere discipline te raadplegen.

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie waarbij kinderen van 0-18 jaar behandeld worden.
Een kind ontwikkelt zich spelenderwijs door het inzetten van zijn zintuigen en motoriek. Over het algemeen verloopt dit goed en vanzelfsprekend. Toch zijn er ook kinderen waarbij dit wat langer duurt of waarbij een afwijkende ontwikkeling wordt gezien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Kinderen kunnen hierdoor minder (motorische) ervaringen opdoen en hebben extra ondersteuning en oefening nodig om bepaalde vaardigheden te gaan beheersen. Soms kan het ook zo zijn dat kinderen moeten leren omgaan met minder (motorische) mogelijkheden.

Voor meer info: www.kinderergotherapie-zuid.nl

 

U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

\

Verbeteren van fijn-motorische vaardigheden zoals strikken, knippen en schrijven

\

Verbeteren van de plannen om activiteiten zelfstandig uit te kunnen voeren en controleren of het goed is gegaan

\

Verbeteren van het lichaamsbesef en houdings- en bewegingsgevoel

\

Optimaliseren van de aandacht en taakgerichtheid

\

Sensorische informatieverwerking in kaart brengen en verbeteren (het opdoen en verwerken van prikkels die via de zintuigen binnenkomen)

\

Verbeteren van vloeiend en gecoördineerd bewegen en verbeteren van het evenwicht

\

Aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen

Kinderfysiotherapie

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal. Het kan zijn dat  een kind erg laat pas gaat zitten, kruipen of lopen. Maar ook problemen met het aanleren van vaardigheden zoals schrijven, balanceren of fietsen kunnen problemen geven. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling waardoor er op verschillende momenten in de groei vertraging of problemen kunnen ontstaan.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar).  Daarbij worden tevens ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, betrokken bij het behandelproces.

Voor meer info: www.logister-fysiotherapie.nl

 

U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

\

Adviezen bij voorkeurshouding of afgeplat hoofd bij een asymmetrische zuigeling

\

Adviezen bij zuigelingen met algehele vertraging in de ontwikkeling

\

Verbeteren van fijn en grof motorische activiteiten zoals schrijven, knippen, springen, balanceren, klauteren

\

Training en begeleiding bij orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet, heupdysplasie) of fracturen

\

Begeleiding bij bewegingsangst, onzekerheid, faalangst

\

Training en begeleiding bij afwijkend looppatroon zoals tenenlopen of lopen met voeten naar binnen

\

Training en begeleiding bij problemen op het gebied van fysieke fitheid en sportgerelateerde aandoeningen

\

Verbeteren van houding en lichaamsbesef bij houdingsproblematieken zoals o.a. scoliose

Kinderlogopedie

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces.

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.
Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen ook de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopediste een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut en/of specialist. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het mondeling en schriftelijk communiceren.

Voor meer info: www.parkstad-logopedie.nl

 

Taal:

\

Moeite met het begrijpen van opdrachten, te kleine woordenschat, moeite met het maken van correcte zinnen

\

Moeite met het leren van de Nederlandse taal, omdat er ook problemen in de moedertaal voorkomen. (meertaligheid)

\

Taalproblemen als gevolg van neurologische problemen

 

Spraak:

\

Problemen met de verstaanbaarheid voor andere personen. Denk hierbij aan klanken die (nog)niet gemaakt kunnen worden of weggelaten worden (spin=pin)

\

Spraakproblemen als gevolg van neurologische problemen

 

Stem:

\

Denk hierbij aan heesheid, gekke stemmetjes, globusgevoel, gespannen stemgeving Eet- en drinkproblemen

 

Eet- en drinkproblemen:

\

Moeite met drinken van de fles, lepelvoeding, kauwen

 

Afwijkend mondgedrag (OMFT):

\

Verkeerde slik, duimzuigen, mondademen, open mondgedrag

 

Beginnende en ontluikerde geletterdheid:

\

Moeite met hakken, plakken, rijmen, letterkennis

 

Lees- en spellingsproblemen/dyslexie:

\

Spellende of radende lezer, moeite met het correct schrijven van woorden

Team

Carla van Berkel

Carla van Berkel

Kinderergotherapeute

Mijn specialisaties zijn:

 • SchoolAMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • CO-OP (Cognitive Occupation to Occupational Performance)
 • Sensorische informatieverwerking
 • Writic en Writic in de groep
 • Beter bij de les
 • P4C therapeut (partnering for change)
 • Geregistreerd Kinderergotherapeut vanaf 2017 

carla@kinderergotherapie-zuid.nl

Linda Schellings-Frantzen

Linda Schellings-Frantzen

Kinderergotherapeute

Mijn specialisaties zijn:

 • AMPS en School AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • CO-OP (Cognitive Occupation to Occupational Performance)
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Meskertherapie.
 • Writic
 • Geregistreerd Kinderergotherapeut vanaf 2020

linda@kinderergotherapie-zuid.nl

Djoy van Haaren

Djoy van Haaren

Kinderergotherapeute

 

Mijn specialisaties zijn:

 • Methodische behandelconcepten bij leer en ontwikkelingsproblemen
 • Writic
 • Sensorische informatieverwerking
 • P4C therapeut (partnering for change)

djoy@kinderergotherapie-zuid.nl

 

Femke Bindels-Couvée

Femke Bindels-Couvée

Fysiotherapeut voor Kinderen

  Mijn specialisaties zijn:

  • Lid Chronisch ZorgNet
  • Screening motorische ontwikkeling
  • Conditie en krachttraining bij kinderen
  • Oncologie
  • Hartfalen
  • EHBO incl. AED

  praktijk@logister-fysiotherapie.nl

   

  Simone Horrmann

  Simone Horrmann

  Fysiotherapeut voor Kinderen

   Mijn specialisaties zijn:

   • Master Sc Manuele therapie
   • Kinder Bobath therapeute
   • Scoliose therapeut
   • Voorkeurshouding baby’s
   • Plagiocefalie, afgeplat hoofdje, schedelomtrekmeting
   • SchouderNet therapeut
   • Dry Needling
   • Medical Taping
   • EHBO incl. AED

   praktijk@logister-fysiotherapie.nl

   Suzanne Cremers

   Suzanne Cremers

   (pre)logopedist/dyslexiebehandelaar

    Mijn specialisaties zijn:

    • Geregistreerd dyslexiebehandelaar (2011)
    • Geregistreerd preverbaal logopedist (2018)

     

    Suzanne.cremers@parkstad-logopedie.nl

     

     

    Contact / aanmelden

    Wanneer u van mening bent dat uw kind gebaat zou zijn bij kinderergotherapie, kinderfysiotherapie en/of logopedie kunt u middels onderstaand nummer contact opnemen met Kinderteam Parkstad. 045-5411533

    Wanneer het een hulpvraag betreft waar beide disciplines een rol van betekenis zouden kunnen hebben, zal er gekeken worden om een gezamenlijke intake te plannen.

    Wanneer uw kind enkel kinderergotherapie, kinderfysiotherapie of logopedie nodig zou hebben kunt u ook met het kinderteam contact opnemen. Wanneer u dan duidelijk kenbaar maakt voor welke discipline de aanmelding is zal er zo spoedig mogelijk een afspraak ingepland worden.

    Alle therapieën worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering.

     

    4 + 2 =

    Kinderteam Parkstad
    Johannes XXIII Singel 4
    6416 GH  Heerlen
    045 541 1533
    info@kinderteam-parkstad.nl